astro-shop.sk
Košík:1 ks
bez DPH:178.13 €
s DPH:213.76 €
 Novinky
Jupiter a Saturn sa takmer dotknúJupiter a Saturn sa takmer dotknú

Juptier a Saturn sa na oblohe navzájom takmer dotknú. Pozorujte tento okamih tesne pred Vianocami. zobraziť viac...


Mapa nočnej oblohyMapa nočnej oblohy

Stiahnite si jednoduchú a praktickú mapu hviezd do mobilu... zobraziť viac...


Odfoťte si planéty na oblohe aj vy

Tento rok máme viacero príležitostí na fotografovanie planét. zobraziť viac...


Merkúr pred Slnkom

Tak ako, pozorovali ste prechod Merkúra cez Slnečný kotúč? Pozrite si fotografiu.... zobraziť viac...


Detailná fotografia JupiteraDetailná fotografia Jupitera

Odfotili sme Jupiter s vysokými detailami. Prečítajte si ako... zobraziť viac...


Nasnímali sme rotáciu Jupitera

Pozrite si ako rotuje Jupiter. zobraziť viac...


Pozorovali sme Jupiter ďetským ďalekohľadom

Aj lacný ďalekohľad poskytne krásne pohľady... zobraziť viac...


Základy astrofotografie, nové fotky

Do článku o základoch astrofotografie sme pridali vzorové obrázky aj vo vyššom rozlíšení. zobraziť viac...


Fotky kompletných balení

Ku všetkým binokulárom sme pridali fotografie obsahu balení. zobraziť viac...


Doplnenie návodov

Doplnili sme pre vás niektoré návody, hlavne ako si vybrať správny teleskop zobraziť viac...

Obchodné podmienky astro-shop.sk


 

1. Všeobecné dodacie podmienky

 

    Tovar je možné objednať prostredníctvom e-shopu “astro-shop.sk”, e-mailom, alebo telefonicky. Pri telefonickej objednávke neplatia rovnaké podmienky ochrany spotrebiteľa ako pri objednávke cez e-shop, preto odporúčame objednávku uskutočniť cez internet. Samozrejme vám radi poradíme telefonicky pokiaľ si nie ste istý svojim výberom. Objednaný tovar, ktorý je na skladom expedujeme najneskôr nasledujúci pracovný deň po objednaní, pokiaľ sa nedohodneme inak. O termíne dodania tovaru, ktorý nie je na sklade, bude odberateľ informovaný telefonicky alebo emailom. Tovar sa zasiela z nášho skladu v Bratislave na Starej Vajnorskej 37. Na tejto adrese je možný aj osobný odber v pracovných dňoch v čase 8:00–17:00 hod.
 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

    Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.

 

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy 

    Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.

    Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi a to elektronicky na emailovú adresu info(zavináč)astro-shop.sk alebo písomne na adresu prevádzky dodávateľa.

    Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky alebo faktúry, prípadne variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

    Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku dodávateľa. Dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave a obale, môže dodávaťeľ od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Dodávateľ je v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.

    Tovar pri vrátení odporúčame zasielať poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie na ceste ku nám. Tovar neposielajte na dobierku. Kúpna cena vám bude vrátená na váš bankový účet.

    Je zakázané poškodzovať alebo meniť obchodné značky a štítky na tovare a predávať tento tovar, ktorý bol poškodený alebo pozmenený.

    Objednaním tovaru z e-shopu “www.astro-shop.sk” vyjadruje objednávateľ súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

2. Cenové podmienky

 

    Uvedené ceny sú maloobchodné, obsahujú daň z pridanej hodnoty, neobsahujú náklady na dopravu a menia sa v súlade s cenníkom predávajúceho, ktorý platí ku dňu objednávky a ktorý môže predávajúci meniť bez predchádzajúceho oznámenia. V prípade, že dôjde ku zvýšeniu vstupov predávajúceho ( napr. kúpnej ceny, daňovej sadzby, poplatkov, výmenného kurzu meny ), je dodávateľ oprávnený dohodnuté ceny zvýšiť. V prípade, že došlo k platbe predom, čiastka sa započítava do kúpnej ceny.

 

3. Platobné podmienky

    Platbu je možné uskutočniť v hotovosti, na dobierku, alebo bankovým prevodom vopred. Platba na faktúru so splatnosťou pri predaji konečnému potrebiteľovi nie je možná. Pri veľkoobchodných partneroch je možná platba bankovým prevodom so splatnosťou iba po vzájomnej dohode oboch strán

 

4. Výhradné vlastníctvo

 

    Predávajúci si vyhradzuje právo vlastníctva tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny, vrátane vedľajších nákladov. Nebezpečie vzniku škody prechádza na kupujúceho okamžikom dodania tovaru.

 

5. Záruka

 

    Kupujúci je povinný presvedčiť sa o stave tovaru pri jeho prevzatí. V prípade poškodenia tovaru, nedodania časti dodávky a podobne, sa kupujúci zaväzuje, že vzhľadom k potrebe zachovania možnosti prípadného uplatnenia práv voči dopravcom, túto skutočnosť vyznačí v prepravnom doklade a potvrdí ju doporučeným listom adresovaným a zaslaným dopravcovi bez zbytočného odkladu po dodaní tovaru. Kupujúci sa tiež zaväzuje zaslať predávajúcemu kópiu vyššie uvedeného doporučeného listu.

    Reklamácia dodávky tovaru sa uznáva len vtedy, keď prebehne do 5-tich dní od dodania tovaru a je podaná písomnou formou. Reklamácia akosti tovaru sa uznáva pokiaľ prebehne okamžite po podaní tovaru a obsahuje presný popis dôvodov reklamácie.

    Predávajúci nezodpovedá za škodu, ku ktorej došlo v dôsledku nesprávneho, resp. nevhodného používania výrobku. Kupujúci je povinný oboznámiť s podmienkami používania tovaru. Predávajúci nezodpovedá z škodu v prípade, keď bol predmet kúpnej zmluvy zmenený (mechanické úpravy).

    Celková výška náhrady škody v zmysle ustanovenia § 365 Obch. zákonníka sa dohodou účastníkov záväzkového vzťahu obmedzuje na škodu vzniknutú priamo na dodanom predmete.

 

6. Spracovanie údajov

Zásady ochrany osobných údajov
 
Informácie k spracovaniu osobných dát
TAZAR GROUP s.r.o. so sídlom 37, Stará Vajnorska, 83104 Bratislava, IČO 36281018 dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona o ochrane osobných údajov 18/2018. Máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či výmaz, ak sú udelené na základe vami udeleného súhlasu. Ak dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní.  V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne na adrese sídla spoločnosti.
 
Zabezpečenie vašich osobných dát
TAZAR GROUP s.r.o. dbá na bezpečnosť osobných dát, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše dáta dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K vašim osobným údajom, ktoré sme od vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neodovzdávame ich bez vášho súhlasu ďalším subjektom na ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.
 
Právo na informácie
Vaším právom je požiadať TAZAR GROUP s.r.o. o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o vás spracovávame. Tieto informácie vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺžení lehoty v mimoriadnych prípadoch vás budeme včas informovať. Ak budete požadovať oznámenie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie na vašu identifikáciu, než vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k vašej osobe.
Naším právom potom je odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľné (typicky zo záložných systémov, archiválií a pod.).
 
Právo na prenositeľnosť údajov
Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na základe vašej žiadosti môžu byť tieto dáta odovzdané inému prevádzkovateľovi.
 
Aktualizácia údajov, právo na opravu
Pretože sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena Priezviska), budeme radi, ak nás informujete, že u vás nastala nejaká zmena, tak aby sme vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom.   Podanie informácie o zmene údajov je potrebné na to, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť prevádzkovateľa.
S tým súvisí aj vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu. 
 
Námietky
Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a Únie, máte právo vzniesť námietku a my následne preveríme oprávnenosť vašej požiadavky. V okamihu podania námietky bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené, dokiaľ nebude overené, či je námietka oprávnená. Informujeme vás, že vaším právom je obrátiť sa tiež s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, na príslušný dozorný úrad na Ochranu Osobných Údajov na adrese:
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07  Bratislava 27
Slovenská republika
 
Právo na obmedzenie spracovania
Máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že takto evidované nie sú presné, prípadne ich spracovávame protiprávne, a ďalej ak sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme na účely ich spracovania.
 
Právo na výmaz
Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad e-mailovú adresu v rámci zasielaného newsletteru), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe vášho súhlasu, máme povinnosť vymazať. Právo na výmaz sa nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov či oprávnených záujmov. Ak sú niektoré vaše dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plnia funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov a nezriedka to nie je ani technicky uskutočniteľné. Ale tieto dáta nie sú ďalej nijako aktívne spracovávané a nebudú slúžiť na ďalšie účely spracovania.
 
Kam sa môžete obrátiť
So svojimi otázkami na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obracať na e-mail info@tazargroup.sk alebo na sídlo našej spoločnosti:
TAZAR GROUP s.r.o.
37, Stará Vajnorska
83104 Bratislava
 
TAZAR GROUP s.r.o. využíva zodpovednú osobu (DPO) na ochranu osobných dát na zvýšenie dohľadu a kontroly nad spracovávanými osobnými údajmi.
Kontaktné údaje na DPO: Ladislav Fodor, TAZAR GROUP s.r.o., Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava, tel.: 0911097979, e-mail: fodor@tazargroup.sk
 
Webové stránky – súbory protokolov
Ak pristúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme patrí:
•            Vaša Adresa IP
•            Otváraná stránka nášho webu
•            Kód odpovede http
•            Identifikácia vášho prehliadača
Tieto informácie spracovávame po dobu maximálne jedného roka a len na účely našej právnej ochrany.
 
Súbory cookie
Keď navštívite naše webové stránky, ste informovaní, že využívame technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií pomocou súborov cookie do vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nikam neodosielame, tieto súbory môžete z prehliadača odstrániť, alebo ich využitie zakázať úplne. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zaistiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok.
 
Analýza a štatistiky
Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme nie sú vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačnom systéme, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie využívame na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany.
 
Zasielanie noviniek na e-mail
V prípade, že máte záujem od TAZAR GROUP s.r.o. dostávať akčné ponuky produktov prostredníctvom e-mailu, ktorý nám oznámite a udelíte súhlas s takým využívaním vašej e-mailovej adresy, budeme tento e-mail spracovávať výhradne na tieto účely. TAZAR GROUP s.r.o. neodovzdáva takto získanú e-mailovú adresu žiadnym ďalším subjektom. V prípade, že sa kedykoľvek v budúcnosti rozhodnete, že už od TAZAR GROUP s.r.o.  nechcete dostávať e-maily na tento účel, môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním uvedenej e-mailovej adresy tu, alebo písomne na adrese sídla spoločnosti.
 
Spracovanie osobných údajov
Pozrite sa ako TAZAR GROUP s.r.o. spracováva nasledujúce osobné údaje/kategórie osobných údajov, vrátane stanovených právnych titulov, účelov a dôb spracovania pre jednotlivé záznamy činností o spracovaní.
 
Kategória: Obchodné údaje
 
Údaje o zákazníkoch potrebné pre vyubavenie ich objednávok
 
Objednávka z e-shopu
 
Údaje boli získané od iného subjektu     Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe Nie
 
Právny titul        Plnenie zmluvy
Osobné údaje   Adresa (Osobný údaj), Číslo bankového účtu (Osobný údaj), DIČ fyzické osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefon (Osobný údaj)
Účel spracovania            Elektronická objednávka vytvorená v eshope
Doba spracovania          6 rokov od posledného záznamu
Spracovatelia    Externý účtovník, Dodávateľ IS
Príjemcovia       Kuriérska služba
 
Faktúra
 
Údaje boli získané od iného subjektu     Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe Nie
 
Výdaj zo skladu
 
Údaje boli získané od iného subjektu     Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe Nie
 
Právny titul        Plnenie zmluvy
Osobné údaje   Adresa (Osobný údaj), Číslo bankového účtu (Osobný údaj), Číslo OP (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Rodné číslo (Rodné číslo)
Účel spracovania            Pracovný pomer so zamestnancom.
Doba spracovania          po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu a ďalej podľa osobitných zákonov
 
 
Odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín
K odovzdávaniu osobných údajov sprostredkovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách nedochádza.
 
Zásady ochrany osobných údajov sú pravidelne revidované a môžu sa v prípade potreby aktualizovať.
 

 

7. Použiteľné právo, miesto súdu

 

   Tieto všeobecné dodacie a obchodné podmienky sa riadia platnými právnými predpismi Slovenskej republiky. Prípadné spory budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.